Autor/autori: Martin Puclík, Kamila Vlčková

Pre splnenie stanoveného cieľa “vypracovať návrh na odstránenie zatápania Račianskej ulice pri prívalových dažďoch”, sme použili spracované údaje zo zamerania suchého poldra na Hradskom potoku Klátova Nová Ves. Jednotlivé vrstvy, potrebné pre tvorbu modelu poldra v mierke 1:1000 sme získali z vypracovaného tachymetrického plánu. Vrstevnice sme skopírovali na papiere A3, prilepili na fóliu a z jednotlivých vrstiev sme zlepili priestorový model. Vyhotovený model sme byužili na overenie odtekania vody z prietočného poldra cez prepadovú šachtu. Princíp prepadového poldra upravili nasledovne:
– navrhujeme umiestniť do trávnatej časti cesty umelohmotnú nádrž na dažďovú vodu
– namiesto prepadovej šachty do nádrže upevniť obrubníkové kanalizačné vpuste, ktoré dažďovú vodu odvedú do nádrže
– Veľkosť nádrže prispôsobiť ploche trávnatého ostrovčeka a objemu dažďovej vody
– nádrž pripojiť na kanalizačnú vpusť