Autor/autori: Vladimír Ivanič

V 13., 14. a v 15. storočí zohráva Gelnica dominantnú úlohu z dôvodu obdobia najväčšieho rozkvetu na dobývanie medenej rudy, ale aj ťažby striebra, zlata, ortuti a tiež železnej rudy. Obdobie, kedy bolo baníctvo jedným z najlepšie platených zamestnaní a živila sa ním väčšina obyvateľov Spiša je nenávratne preč. My si dnes uvedomujeme, že je nevyhnutné okrem historických budov zachovať aj technické pamiatky, ktoré majú veľkú výpovednú hodnotu o zručnosti našich predkov. V súčasnosti je ochrana montánneho dedičstva – dedičstva starých banských diel, nástrojov a objektov súvisiacich s ťažbou nerastných surovín po našich predkoch zanedbávaná. Práca prezentuje popis štôlne Jozef a približuje priebeh od prvej etapy jej sprístupňovania, na ktorej realizácii som sa priamo zúčastnil, až po ďalšie etapy jej sprístupnenia. V pláne je štôlňu zakomponovať do navrhovaného banského skanzenu. Touto prácou sme chceli vzdať úctu našim predkom, ktorí tvrdo pracovali v ťažkých podmienkach baní. Súčasťou práce je bohatá fotodokumentácia priebehu sprístupňovania spomínanej štôlne.