Ako vyzerá poster

Na festivale autori prezentujú svoj výskum formou panelu (postera). Poster je kartónový stojan, ktorý umožňuje autorom pripevnenie a prezentovanie svojho výskumu hodnotiteľom. Prezentujúci autori na krajských kolách aj celoštátnom kole FVAT majú poster k dispozícii.

Vzhľad a rozmery postera

panel/poster a jeho rozvrhnutie
Vzhľad má odporúčaní charakter.

Názov

Popremýšľaj, prečo sa chceš venovať vybranej téme projektu, prečo si myslíš, že téma je zaujímavá, čo by si chcel vyriešiť, dokázať, alebo čo ťa naučí vybraná téma. Ak máš založený denník, pravdepodobne si odpovede napíšeš. Ak nemáš vymyslený názov projektu, nevadí, neskôr ťa napadne ten správny, krátky a výstižný. Vymysli si na začiatok pracovný názov.

Cieľ

V cieli napíš, prečo sa chceš venovať vybranej téme, zdôvodni výber témy, dôvod tvojej motivácie, čo pozitívne môže do budúcna priniesť tebe, okoliu či spoločnosti, prečo ťa myšlienka zaujala.

Hypotéza

V hypotéze urob odhad, čo sa stane, keď budeš robiť pokus. Predstav si, aký bude výsledok. To, čo si myslíš, že sa stane, sa nazýva hypotéza alebo hypotetický odhad. Testovanie hypotézy robí z teba vedátora, pretože vedci pracujú tiež spočiatku s hypotézou, ktorú overujú pokusom. Keď zozbieraš informácie vďaka čomu nadobudneš mnoho vedomostí, tvoja hypotéza bude v skutočnosti odborný odhad. Niekedy výsledky pokusov naberú iný smer ako očakávaš. V takom prípade vedci povedia, že zamietli hypotézu, že ju neverifikovali ale falzifikovali. Je to v poriadku keď sa ti pokus nepodarí tak ako si predpokladal. Úspech je pokrok v porozumení tebou vybranej témy projektu, čiže aj odmietnutie hypotézy. Vedci vedia, že nie všetky pokusy sa podaria tak ako očakávali, a to je časť procesu učenia sa. Veď aj penicilín bol objavený vďaka chybe.

Zbieranie informácií

Máš vybranú tému a pracovný názov. Začni hľadať informácie. Nájdi všetko, čo potrebuješ vedieť, aby si mohol naplánovať postup. Ďalším krokom bude pokus.

Môžeš stráviť hodiny v knižnici a ešte viac na internete. Nájdeš tam priveľa informácií, často zaujímavých ale nepoužiteľných pre tvoj projekt. Je dôležité zamerať sa na konkrétne zbieranie informácií k tvojej téme a rozptyľovať sa čo najmenej. Pri surfovaní na internete sa vyvarujte plagiátorstvu. Znamená to prisvojovanie si myšlienok, nápadov alebo výsledkov výskumu, ale aj rôznych písomných materiálov. Plagiátorstvo je považované za závažné porušenie akademickej etikety. Odporúčam text, ktorý použiješ napríklad z internetu alebo knihy autorizovať, tzn. na konci projektu uviesť použitú literatúru v časti Zdroje informácií.

Postup

Máš vybranú tému, našiel si informácie, sformuloval si hypotézu, predpokladáš čo sa stane. Keď urobíš pokus, dostaneš odpoveď na hypotézu (výsledok), teda potvrdíš alebo vyvrátiš ju.

Naplánuj si postup práce, ktorý zvolíš pri realizácii pokusu, najlepšie krok za krokom na overenie tvojej hypotézy. Dôležité je premyslieť si aký materiál potrebuješ. Ak nie je bežne dostupný, hľadaj možnosti ako sa k nemu môžeš dostať. Oslov firmy, univerzity s vysvetlením, aký pokus chceš urobiť a prosbou o pomoc. Ak nebudú vedieť pomôcť, môžu ti ponúknuť inú alternatívu resp. náhradu za chýbajúcu časť pre realizáciu tvojho pokusu.

Ďalší dôležitý aspekt, ktorý stojí za zváženie počas realizácie pokusu, je bezpečnosť. Budeš používať chemikálie? Elektrinu? Zvieratá? Tvoj projekt nesmie škodiť tebe, zvieratám ani bratovi či sestre!

Materiál

Naplánoval si postup a teraz máš predstavu ako budeš realizovať pokus. Ešte zváž premenlivé veličiny, ktoré môžu skresliť alebo zásadne ovplyvniť výsledok pokusu. Vďaka naplánovanému postupu vieš aký materiál potrebuješ. Teraz si pripravený zostaviť zoznam potrebného materiálu. Poznač do denníka, čo máš alebo je ľahko dostupné, čo je potrebné kúpiť, požičať alebo objednať online.

Dáta, zber informácií

Dáta majú určitý informačný obsah – informácie vyjadrujúce určité fakty o procesoch alebo prvkoch. Údajmi môžu byť písmená, čísla, slová, znaky, prípadne ich kombinácie. Ak nám získaný údaj nepovie nič nového, hovoríme, že jeho informačný obsah je nulový.

Počas realizácie pokusu zapisuj, čo robíš, pozoruješ, meriaš… Tieto pozorovania sú známe ako dáta. Niektoré z nich budú opisné. Napríklad v pokuse s rastlinami môžeš pozorovať a opísať farbu listu, steblo rastliny. Pozorovania, opísané slovami, sa nazývajú kvalitatívne. Ďalšie výsledky si zapisuj aj vo forme čísel a matematických symbolov. Tieto pozorovania sa nazývajú kvantitatívne.

Tabuľky, grafy, obrázky

Výsledky, ktoré si zistil môžu byť kvalitatívne alebo kvantitatívne, potrebuješ zvoliť vhodný organizovaný systém na ich zaznamenanie. Najlepší spôsob zaznamenania výsledkov pokusu je zostavenie tabuľky. Pri pohľade na tabuľku vieš hneď povedať fakty, teda to, čo sa stalo počas pokusu.

Ak ti tabuľka nevyhovuje zamysli sa nad grafom. Graf slúži na grafické zobrazenie údajov z tabuľky. Veľakrát ide o jasnejšie a efektívnejšie zobrazovanie údajov.​​ V Exceli existujú viaceré typy grafov, napríklad: stĺpcový, čiarový, koláčový, pruhový, plošný, XY závislosť a ďalšie grafy. Na webe nájdeš aj video-návody ako urobiť graf.

Najlepšie je pokus fotografovať, čím priebežne sleduješ zmeny. Obrázky v projekte podčiarkujú hodnovernosť množstva práce, ktorú si vložil do projektu. Dnes je to už hračka, využi možnosti fotoaparátu v telefóne a napadnú ťa aj ďalšie spôsoby zaznamenávania priebehu pokusu.

Výsledky

Po ukončenom pokuse napíš výsledky, ktoré si získal. Najskôr popíš svoje pozorovanie, potom uveď techniku merania, rozmery a jednotky, ktoré si použil na určenie výsledku.

Ak si zapisoval poznámky do denníka, zistíš, že písanie výsledkov a záveru je ľahké. Máš všetko, materiál, myšlienky, texty, dáta, tabuľky, grafy. Kým to máš čerstvé v hlave, ulož to do počítača. Tvoj projekt tvorí záznam všetkého, čo si urobil od začiatku až po koniec.

Záver

V poslednej časti projektu vypracuj záver ku ktorému si sa dopracoval vďaka pokusu. Je to výsledok vyplývajúci z poznania ku ktorému si dospel počas práce na projekte. Vysvetli, prečo si myslíš, že výsledky pokusu potvrdili alebo zamietli hypotézu. Mysli pri tom na výstižnosť textu.

Zdroje informácií

Zdroje v ktorých si našiel informácie je dôležité na záver projektu uviesť, podčiarkujú hodnovernosť a spoľahlivosť informácií s ktorými si pracoval. Môže sa stať, že si budeš chcieť dodatočne overiť informácie o ktoré si sa v projekte oprel, aj preto je praktické uvádzať zdroje informácií.

Keď sa spýtaš odborníka na informácie dôležité pre tvoj projekt, robíš s ním osobné interview.  Aj komunikácia s odborníkom je tzv. zdroj informácií, ktorý doplň za záver projektu.