Ako napísať abstrakt

Abstrakt je veľmi krátke vysvetlenie projektu, zvyčajne v jednom alebo dvoch odstavcoch a s menej ako 250 slovami, ktoré poskytne stručné vysvetlenie Čo je obsahom projektu. Abstrakt jasne, presne a stručne zvýrazní jadro práce, teda to, čo hodnotiteľa bude na skúmanom jave najviac zaujímať.

Abstrakt má zodpovedať 3 základné otázky:

  • prečo autor robil prácu,
  • ako ju autor robil,
  • čo podstatné autor zistil,
  • k akým záverom autor dospel.

Abstrakt si starostlivo priprav, prípadne ho daj prečítať niekomu ďalšiemu. Abstrakt musí byť gramaticky správny!

Príklad abstraktu

Názov projektu: Ako ovplyvňuje kyslý dážď rastliny?

Kyslý dážď je vážny problém v Európe. Je to zapríčinené spaľovaním fosílneho paliva, ktoré vytvára znečistenie ovzdušia. Toto znečistenie mieša vodné výpary so slnečným žiarením v atmosfére a padá na zem vo forme dažďa alebo iných zrážok. Účelom projektu bolo určiť vplyv kyslého dažďa na rastliny. Predpokladal som, že keby boli rastliny vystavené kyslému dažďu, rástli by pomalšie. Deväť sadeníc vyrástlo zo semienok. Tri boli polievané čistou vodou a slúžili ako kontrolné. Tri boli polievané kyslou vodou (pH 4.5) a trom bola daná veľmi kyslá voda (pH 4.0). Rast rastlín bol pozorovaný každý piaty deň po dobu 20 dní. Rastliny polievané kyslou vodou rástli pomalšie ako kontrolné. Rastliny polievané veľmi kyslou vodou rástli najpomalšie a na 15. deň uschli. Týmto bola hypotéza potvrdená.