Kategórie

Zoznam kategórií

 • Biológia
 • Chémia
 • Elektrina a mechanika
 • Energia a transport
 • Environmentálne vedy
 • Fyzika a astronómia
 • Geovedy
 • Informatika a počítačové inžinierstvo
 • Matematika
 • Medicína a zdravotníctvo
 • Spoločenské vedy

Biológia

Projekty skúmajú biologické procesy na úrovni buniek, resp. mikroskopickej úrovni.

Chémia

Táto kategória zahŕňa organickú aj anorganickú chémiu. Projekty môžu byť zamerané na rôzne oblasti od štruktúry atómov až po zložitejšie organické molekuly. Obzvlášť sú vítané projekty zamerané na efektívnejšiu produkciu látok. Pokročilejšie projekty by mali obsahovať chemické rovnice a vzorce.

Elektrina a mechanika

Autori navrhujú nové komponenty a súčiastky do známych zariadení, napr. v záujme zvýšenia ich účinnosti. Môžu navrhnúť i nové stroje. V rámci elektrotechniky sa navrhujú nové elektrické obvody a súčiastky, ktoré sa následne implementujú do zariadení.

Energia a transport

Projekty zahrnuté v tejto kategórií by mali skúmať efektivitu využívania klasických elektrární (vodných, jadrových, tepelných…), využitie fosílnych palív (uhlie, zemný plyn, ropa) a iných surovín. V projektoch zaoberajúcich sa dopravou autori sa môžu zamerať na efektivitu tradičných dopravných prostriedkov, ich využívaním, perspektívou do budúcnosti a pod. Autori sa rovnako môžu zamerať na alternatívne zdroje energií a dopravné prostriedky budúcnosti.

Environmentálne vedy

Projekty v tejto kategórií by mali študovať životné prostredie a prebiehajúce javy, resp. zmeny v ňom. Autori by mali skúmať vzťahy medzi jednotlivými zložkami biosféry, prípadne narušenie týchto vzťahov.

Fyzika a astronómia

Projekty zahŕňajú fyzikálne riešenia rôznych problémov, predovšetkým tých, ktoré neboli zatiaľ vyriešené. Výsledky prác môžu byť navyše podporené vlastnými programami a počítačovými simuláciami. V rámci astronómie by sa autori mali zamerať pozorovania nebeských objektov (dvojhviezd, asteroidov, zákrytov, premenných hviezd atď.) a získané dáta by mali použiť na vlastnú analýzu a vyslovenie ich záverov.

Geovedy

Zahŕňa štúdium rôznych procesov odohrávajúcich sa na Zemi, napr. zemetrasenia, globálne prúdenie v atmosfére, kontinentálny drift a pod. V pokročilejších prácach by autori mali používať odborné výrazy z oblasti geológie, fyziky, prípadne matematiky. Geodetické práce patria tiež do tejto kategórie.

Informatika a počítačové inžinierstvo

Táto kategória je veľmi široká. Zahŕňa hardware aj software. Čo sa týka hardwaru, autori môžu navrhnúť zmeny v štruktúre, a tým zväčšiť výkon počítača. V rámci software môžu vytvoriť užitočné programy, webstránky, hry a pod.

Matematika

V tejto kategórií autori prezentujú práce a vety matematikov s ich vlastnými aplikáciami alebo dôkazmi. Môžu sa taktiež pokúsiť dokázať vety a hypotézy, ktoré neboli zatiaľ dokázané, resp. autorov dôkaz a aplikácia je originálna.

Medicína a zdravotníctvo

Práce v tejto kategórií sa zaoberajú ľudským telom, jeho anatómiou a chorobami. Autori môžu, napríklad, skúmať vplyv rôznych látok alebo žiarenia na rast baktérií a vývoj rakovinových buniek, čím môžu navrhnúť i nové metódy liečenia.

Spoločenské vedy

Spoločenské vedy sú piatou zo základných šiestich skupín odborov vedy a techniky tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Oblasť spoločenských vied patrí spoločne s humanitnými vedami medzi vedné disciplíny s rastúcou dôležitosťou – v prípade ich kvalitných výstupov sú tieto veľmi často vo vyspelých štátoch využívané okrem iného aj na riadenie spoločnosti a hospodárstva. Do spoločenských vied zahŕňame: psychologické vedy, ekonomické vedy a obchod, pedagogické vedy, sociálne vedy, právne vedy, politické vedy, sociálnu a ekonomickú geografiu, masmediálnu komunikáciu.
Humanitné vedy: historické vedy a archeológia,, filologické vedy, filozofické vedy, etika a teologické vedy, vedy o kultúre a umení.