Autor/autori: Adam Balogh, Patrik Rusnák

V súčasnej dobe sa za základnú technológiu výroby nerozoberateľných spojov kovov, ale aj plastov, používa zváranie. Využíva sa vo všetkých odvetviach priemyslu, či už je to strojársky priemysel, montážne práce v stavebníctve, ale aj pri opravách a renováciách strojných zariadení. V elektrotechnike sa pri realizácií elektrických zariadení využíva zváranie ako druhý najpoužívanejší spôsob spájania materiálov po spájkovaní a nahradilo spájanie pomocou skrutiek a nitov. Autori skonštruovali vlastnú zváračku pre amatérske podmienky a v práci popisujú jej návrh, výrobu i využitie v praxi. Konštrukcia zváračky v sebe zahŕňa ako strojársku tak i elektronickú časť. Cieľom našej práce bolo zostrojiť, čo najkvalitnejšiu transformátorovú zváračku, ktorú bude možné napájať z bežného elektrického rozvodu s napájacím napätím 230V a frekvenciou napájacieho napätia 50Hz.