Autor/autori: Erik Mokroš, Hana Špaleková

Cieľom našej práce bolo porovnať účinnosť koloidného roztoku striebra s bežne používanými antibakteriálnymi liečivami formou experimentu kultivácie a citlivosti na rôznych druhoch baktérií. Overiť baktériostatický účinok striebra, zistiť v roztoku prítomnosť katiónov striebra Ag+. Zaoberali sme sa experimentami na zistenie vlastností a účinkov striebra a jeho toxicity. Toxicitu sme overovali spektrofotometricky a sedimentáciou krvi, kvôli viditeľnému zhoršeniu jej reologických vlastností. Dotazníkovou formou sme zisťovali čo sa stane po prekročení maximálnej dennej dávky. Zistili sme, že koloidný roztok striebra je schopný poškodzovať enzýmy a v krvi spôsobuje hemolýzu bližšie neurčenej patogenézy. Na záver môžeme skonštatovať, že koloidný roztok striebra má slabý baktériostatický účinok, nedá sa použiť ako náhrada za antibakteriálne liečivá a má preukázateľne vysokú toxicitu in vitro.