Autor/autori: Šimon Cimerman

Banská Bystrica je starým a významným slovenským banským mestom. Pôvodnú osadu Bystricu založili drobní slovenskí baníci, remeselníci a roľníci. Medzníkom vo vývoji Banskej Bystrici je polovica 13. storočia, keď sa vedľa starej slovenskej osady usadili saskí kupci, remeselníci a baníci, ktorí v roku 1255 dostali od Bela IV. (štvrtého) mestské výsady. Listinou Belo IV. udelil nemeckým kolonistom výsady kráľovského mesta.
Erb Banskej Bystrice vznikol v druhej polovici 13. storočia, ktorý pramení v mladšom uhorskom štátnom znaku. Mesto tak chcelo vyjadriť svoju priamu závislosť na panovníkovi. Od štátneho znaku sa odlišuje iným poradím farieb.
Súčasnú podobu erbu Banskej Bystrice tvorí strieborno-červeno sedemkrát delený štít. Nad štítom vo funkcii jeho nosiča je anjel. Po jeho stranách sú dva sokoly ako strážcovia erbu.