Kategória: Spoločenské vedy

Autor/autori: Michal Hudcovič Projekt vznikol s cieľom informovať a prispieť k vzdelaniu širšej verejnosti o téme kyberšikana. Je to jav, ktorý sa týka všetkých. Ovplyvňuje nielen osoby, ktoré sa priamo stretnú s týmto problémom, ale aj ich rodinu a známych. Aj keď na tento problém je kladený veľký dôraz, prevencia je podľa štatistík veľmi podcenená. […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Dominik Durľák Internet, masmédiá či sociálne siete vo veľkej miere ovplyvňujú našu spoločnosť a sú už od útleho veku súčasťou našich životov. Informácie hýbu svetom. Rastie význam nových technológii v živote mladých ľudí. Tento záujem autorov projektu o masmediálne technológie bol využitý aj na propagáciu školy pri príležitosti jej 50 výročia založenia. V súčasnosti […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Mária Boršodiová Začiatky baníctva v kedysi významnom kráľovskom meste, v súčasnosti už iba v obci Smolník, siahajú do 13. storočia. Jeho rozkvet sa podľa historických zdrojov datuje medzi 16. a 17. storočím. Jeho unikum a nadregionálny význam spočíval vo viacerých prvenstvách – bol prvým mestom na Slovensku, ktoré malo mincovňu a razili sa tu strieborné mince, dokonca skôr […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Jozef Znak, Timotei Kovaľ Práca poskytuje nový pohľad na možnosti cestovného ruchu v Slovenskom Rudohorí od autorov projektu, študentov odboru dopravy dochádzajúcich na SPŠ dopravnú z Gelnice. Ponúka návrh netradičného spôsobu spoznávania prírody vlakom. Popisuje historické súvislosti, ktoré predchádzali vzniku železničnej dopravy v tejto oblasti. Dopĺňa klasickú turistiku v prírode a spoznávanie známych prírodných […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Diana Danková Tému práce som vybrala preto, lebo táto problematika sa týka nás všetkých, aj keď si to mnohí neuvedomujeme. V teoretickej časti mojej odbornej práce som sa zaoberala históriou, príčinami a dôsledkami prokrastinácie a snažila som sa viac priblížiť jej negatívny dopad. Venovala som sa tiež metódam liečby prokrastinácie, ktoré si prokrastinátor môže […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Šimon Cimerman Banská Bystrica je starým a významným slovenským banským mestom. Pôvodnú osadu Bystricu založili drobní slovenskí baníci, remeselníci a roľníci. Medzníkom vo vývoji Banskej Bystrici je polovica 13. storočia, keď sa vedľa starej slovenskej osady usadili saskí kupci, remeselníci a baníci, ktorí v roku 1255 dostali od Bela IV. (štvrtého) mestské výsady. Listinou […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Adam Božek, Slavomír Slezák Projekt možno charakterizovať, že je to súhrn praktických činností ( konštruovanie, zručnosti, predstavivosť, dizajn) a teoreticko-praktických (práca s počítačom, programovanie a rozvíjanie logického myslenia). Problémy, ktoré sme riešili mali medzipredmetový charakter a preto ich prínos k nášmu vzdelávaniu bol zreteľný. Chceli by sme takéto úlohy riešiť i v praxi po […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Matúš Dancák, Stanislav Cesnak LED matica je praktická učebná pomôcka určená na prezentáciu učiva pri výklade vyučujúceho. Pozostáva z dreveného rámu, v ktorom je 48 červených LED diód (8×6), nad ktoré vyučujúci umiestni zasunutím do rámu obrázok prednášanej témy alebo učiva. Ďalšou časťou je malý drevený panel umiestnený nad maticou, v ktorom je zabudovaný […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Michaela Mrníková, Kristína Horanská Projekt je zameraný na výučbu fyziky žiakov Gymnázia Viliama Paulinyho- Tótha v Martine a porovnávanie výsledkov testov v krivkách zabúdania. Pri výučbe boli aplikované štyri vyučovacie metódy: práca s textom, výklad, výklad spojený s názornými ukážkami, heuristická metóda. Pre objektívnosť výsledkov bolo vyučovaných 120 žiakov. Po každej vyučovacej metóde nasledovali […]

Čítať ďalej