Autor/autori: Michaela Mrníková, Kristína Horanská

Projekt je zameraný na výučbu fyziky žiakov Gymnázia Viliama Paulinyho- Tótha v Martine a porovnávanie výsledkov testov v krivkách zabúdania. Pri výučbe boli aplikované štyri vyučovacie metódy: práca s textom, výklad, výklad spojený s názornými ukážkami, heuristická metóda. Pre objektívnosť výsledkov bolo vyučovaných 120 žiakov. Po každej vyučovacej metóde nasledovali testy v určených časových intervaloch. Na základe výsledkov testov boli zostrojené krivky zabúdania pre jednotlivé metódy. V hypotéze sa predpokladalo, že najefektívnejšou vyučovacou metódou bude výklad spojený s názornými ukážkami a taktiež aj heuristická metóda. Hypotéza sa potvrdila a najlepšie výsledky dosiahli žiaci vyučovaní heuristickou metódou. Druhý najlepší výsledok mali žiaci vyučovaní pomocou výkladu, pri ktorom boli použité aj pokusy.