Autor/autori: Michal Hudcovič

Projekt vznikol s cieľom informovať a prispieť k vzdelaniu širšej verejnosti o téme kyberšikana. Je to jav, ktorý sa týka všetkých. Ovplyvňuje nielen osoby, ktoré sa priamo stretnú s týmto problémom, ale aj ich rodinu a známych. Aj keď na tento problém je kladený veľký dôraz, prevencia je podľa štatistík veľmi podcenená. Konkrétne problémy sa často začínajú riešiť, až keď je neskoro. Internet a mobilná komunikácia sa stali neoddeliteľnou súčasťou dnešnej doby. Predovšetkým internet sa podieľa na vytvorení nového sveta – virtuálneho priestoru, s vlastnými pravidlami, ktorý priniesol okrem pozitív aj závažné negatíva ako sú nové formy závislosti, násilia a kriminality. Spolu s tým sa vynorila aj otázka predchádzania týmto negatívnym javom, potreba prevencie. Projekt má za cieľ rozprúdiť diskusie a vzdelávanie širšej verejnosti v oblasti prevencie a riešenia bezpečného správania na internete v regióne. Zámerom projektu bolo prispieť realizovaním rôznych aktivít k lepšej informovanosti mladých ľudí, ale aj rodičov, učiteľov, verejnosti o rizikách moderných komunikačných digitálnych technológií ako aj o ich bezpečnom využívaní. Deti a mladí ľudia s nimi vyrastajú a učia sa ich využívať veľmi prirodzeným spôsobom, ale málokedy sa zamýšľajú, aké nebezpečenstvá a nástrahy im hrozia. Väčšina rodičov aj učiteľov nedokáže s mladými držať krok v ovládaní moderných komunikačných médií a je pre nich často ťažké kontrolovať, čo robia a ako sa správajú v on-line svete.