Autor/autori: Samuel Skaličan

Práca prezentuje biologickú metódu degradácie ropy. V praktickej časti sa venuje realizácii pokusu, pričom zaujímavosťou tejto práce v porovnaní s prácami zaoberajúcimi sa podobnou problematikou je, že pri biodegradácii neboli využité produkty ropy, ale samotná surová ropa z Korňanského ropného prameňa – prírodnej pamiatky CHKO Kysuce.
Následne bolo overené, či v biodegradovanej pôde je schopná rásť rastlina a porovnaný jej rast s rastlinou rovnakého druhu v kontaminovanej pôde. Keďže práca má poukázať na dôležitosť zástupcu dážďovky zemnej prítomného počas biodegradácie, overená je aj biodegradácia len pomocou mikroorganizmov v pôde.
Po ukončení samotného pokusu a zhodnotení výsledkov sme sa zamerali na osvetovú činnosť medzi mládežou. V programe PREZI sme pripravili interaktívnu pomôcku a navrhli, administrovali krátky dotazník zameraný na problematiku ropy, jej biologickej degradácie a s tým súvisiacu ochranu a tvorbu životného prostredia. Dotazník sme administrovali pred a po interaktívnych seminároch na gymnáziu. Porovnali sme výsledky zadaného pretestu a posttestu. Zistili sme prínos navrhnutej a zrealizovanej osvetovej činnosti.