Autor/autori: Norbert Popeláš

Práca sa zaoberá environmentálnym vplyvom banskej činnosti v Smolníckej Hute v minulosti jej dopadom na ŽP povodia rieky Hnilec v okrese Gelnica v Košickom kraji. Sleduje obsah kovov v brehových sedimentoch potoka Smolník a ústia rieky Hnilec do VN Ružín. Zaoberá sa triež fyzikálno-chemickými charakteristikami vody. Pri vypracovaní práce sme spolupracovali s Doc. Ing. Dagmar Remeteiovou, PhD. z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach. Pri získavaní výsledkov práce sme pracovali s meracím systémom Vernier LabQuest a meracími sondami na určenie pH a teploty. Vzorky sedimentov sme odoberali do polyetylénových nádob, následne sme vzorky sedimentov usušili v sušiarni pri teplote do max. 60 °C. Samotná analýza bola uskutočnená metódou plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie s vysokým rozlíšením a kontinuálnym zdrojom žiarenia (HR CS FAAS). Jednotlivé postupy odberu vzoriek, ich spracovania a analýzy, ako i odberových miest sú dokumentované fotograficky. V sedimentoch boli sledované ťažké kovy Cu, Ni, Pb, Zn a Al, Fe, Mn, obsah Ag bol stanovený po celkovom rozklade s prídavkom HF. Najvyššie zastúpenie ťažkých kovov v sedimente pri ústí rieky Hnilec do vodnej nádrže Ružín bolo v prípade zinku s obsahom 773,8 mg.kg-1 a medi (517,6 mg.kg-1). V sedimentoch neboli prítomné kovy Cr ani Cd. Porovnaním obsahu vo vzorkách s legislatívnymi normami uvedenými MŽP SR č. 263/2010 Z.z. sme zistili, že prítomný obsah aj v prípade zinku aj medi vysoko presahuje ich povolené medzné hodnoty koncentrácie.