Autor/autori: Miriam Feretová, Samuel Smoter

Polyéter éter ketón (PEEK) je biopolymér s mechanickými vlastnosťami vhodnými pre biomedicínske účely. Cieľom nášho projektu bolo zistiť, či PEEK biomateriály majú toxický vplyv na mezenchymálne stromálne bunky (MSB). Nezaznamenali sme výraznejšie rozdiely vo viabilite MSB ko-kultivovaných s PEEK biomateriálmi (95+/-5%). PEEK biomateriály nemali v priamom kontakte negatívny efekt ani na cytoskelet, ani na morfológiu MSB po farbení s Crystal violet. Proliferačný test MSB nasadených na 3D tlačených PEEK biomateriáloch nepreukázal žiaden negatívny efekt biomateriálov na viabilitu MSB. Hlavným výstupom projektu bola nami navrhnutá inovatívna 3D tlačená PEEK kocka s priemerom pórov 350 µm určených na prerastenie MSB. Po 3 a 7 dňoch kultivácie sme nezaznamenali žiadne rozdiely v proliferácií MSB. Adherencia MSB na 3D tlačených PEEK biomateriáloch bola pozorovaná skenovacou elektrónovou mikroskopiou. Po 3 dňoch kultivácie sme našli niekoľko miest, kde boli MSB adherované na povrch PEEK biomateriálu. Všetky testy, vrátane priamej a nepriamej ko-kultivácie, preukázali, že žiaden z PEEK filamentov ani 3D tlačených PEEK kociek nemá cytotoxický efekt na MSB. Pre komplexnú charakterizáciu materiálu využiteľného v klinickej praxi je nutné zistiť jeho mechanické vlastnosti. V súčasnosti sa v rámci výskumu zaoberáme zisťovaním mechanických vlastností materiálu PLA (kyselina polymliečna), ktorý má spolu s biomateriálom PEEK potenciál na využitie v klinickej praxi. Tieto vlastnosti sú skúmané pomocou normovaných testov na rôzne druhy poréznosti na trhacom zariadení. Zistené parametre budú následne použité v simuláciách relevantných pre implantológiu.