Autor/autori: Ján Mederly

Evokovaný potenciál P300 je reakcia mozgu na stimul. Je zaznamenávaná pomocou EEG. Čas medzi stimulom a signálom P300 (latencia P300) odzrkadľuje kognitívnu funkčnosť mozgu, hlavne procesov zahŕňajúcich pozornosť a pamäť. Napríklad viaceré štúdie už zistili, že latencia P300 sa pri Alzheimerovej chorobe zväčšuje. Takže P300 sa dá použiť ako neinvazívna metóda na zistenie tejto choroby.
Cieľom mojej práce bolo nájsť spôsob, ako zisťovať latenciu P300 pomocou BioRadia. BioRadio je prístroj na zaznamenávanie rôznych elektrických signálov z povrchu ľudského tela.
Vychádzam zo všeobecnej metódy na určenie P300: náhodne je generovaný jeden z dvoch tónov, pričom jeden je pravdepodobnejší. Subjekt si má všímať zriedkavejší tón, ktorý funguje ako stimul. Potom sa samostatne spriemerujú tie časti EEG signálu, ktoré boli namerané, keď zaznel menej pravdepodobný tón a samostatne tie, ktoré boli namerané, keď zaznel viac pravdepodobný tón.
Môj prínos je v tom, že som využil tento všeobecný postup, aby som mohol pomocou BioRadia sledovať latenciu P300. Napísal som program v Jave, ktorý náhodne hral tóny s intervalom 1 s. Subjekt mal počítať zriedkavejšie tóny (stimuly). Hraný zvuk a signál EEG (elektróda Pz) sa zaznamenávajú pomocou BioRadia. Potom môj ďalší program „rozstrihá“ EEG signál na jednosekundové úseky, pričom začne tam, kde zaznie prvý tón. Potom zo spriemerovaných častí spravím graf.
Pozorovania som robil zatiaľ na troch subjektoch. Na všetkých troch bol viditeľný signál P300 a merateľná latencia. Taktiež som spravil pilotný experiment, pri ktorom som skúmal vplyv alkoholu na latenciu P300. Po vypití 100 ml 50% alkoholu sa latencia zväčšila približne o 30 ms.