Autor/autori: Adam Heteš

Moja práca je zameraná na výskum fosílnych krabov (kôrovce: rakovce: desaťnožce) z lomu Ďurkovec, ktorý sa nachádza v blízkosti obce Spišské Tomášovce v okrese Spišská Nová Ves (východné Slovensko). Lokalita sa nachádza v Hornádskej kotline, kde vystupujú vrstvy borovského súvrstvia, ktoré vekom zaraďujeme do najvrchnejšieho eocénu (45 mil. r.). Hlavným cieľom práce bolo určiť trend ontogenetického rastu u vyhynutých krabov Ranina haszlinskyi na základe pomerov dĺžky a šírky chrbtovej strany karapaxu a zároveň zdokumentovať pohlavný dimorfizmus u týchto krabov. Analyzovaných bolo 63 jedincov krabov. Fosílny materiál som čiastočne zbieral sám, väčšina vzoriek však bola zapožičaná zo zbierok Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi a Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Údaje zahŕňali skutočne odmerané a extrapolované hodnoty. Vytvorené grafy závislosti vykazovali lineárnu závislosť vypočítaných pomerov u oboch pohlaví krabov. Hoci pohlavný dimorfizmus nebolo možné preukázať v odlišnom raste karapaxu, pohlavie sa dá určiť na základe tvaru zadočka. Pri porovnaní fosílnych vzoriek so vzorkami súčasného kraba druhu Ranina ranina bolo pohlavie určované podľa tvaru zadočka, ktorý je u samičiek širší. Z analýzy vyplynulo, že na lokalite sa nachádzajú dva morfotypy študovaných krabov, ktoré sa líšia tvarom anterolaterálnych tŕňov nachádzajúcich sa na prednej časti karapaxu. Morfotypy boli priradené k pohlaviam: vonkajší anterolaterálny tŕň u samčekov pozostával z troch lalokov, zatiaľ čo u samičiek iba z dvoch.