Autor/autori: Alexandra Juščáková

Počas posledných pár desaťročí nastal výrazný nárast ľudskej populácie, ktorý viedol ku zväčšujúcemu sa množstvu pouličných lámp, obzvlášť elektroluminiscenčných diód (LED) a iných umelých svetelných zdrojov. Finálnym výsledkom týchto udalostí je rozrastajúca sa kvantita svetelného znečistenia vo vidieckych a mestských oblastiach po celom svete. Intenzita svetla v týchto oblastiach vo veľkej miere ovplyvňuje nielen astronomický výskum, ale aj ľudské zdravie, faunu a prírodné ekosystémy. Vzhľadom na uvedenú problematiku som sa rozhodla vypracovať projekt zameraný na lokálne meranie jasu nočnej oblohy v obci Kolinovce a jej blízkom okolí. Merania boli získané pomocou prístroja Sky Quality Meter počas dvoch mesiacov. Nadobudnuté dáta sú vyjadrené v magnitúde na štvorec uhlovej sekundy(mag/arcsec2). Na Bortleovej stupnici môžeme skúmanú oblasť zaradiť do kategórie vidieckej/primestskej oblohy, ktorá nadobúda hodnoty od 20,4 -21,3 mag/arcsec2. Ak je človek v noci vystavený väčšiemu množstvu umelého osvetlenia (obzvlášť obsahujúceho modrú zložku), môže to mať po čase dopad na jeho zdravie. Pre faunu a flóru svetelné znečistenie tiež predstavuje bezprostrednú hrozbu. Redukcia a modifikácia zdrojov umelého osvetlenia by bola priaznivá v rovnakej miere nielen pre ľudí, ale aj pre prírodné ekosystémy.