Autor/autori: Ľubomír Krompaský

Práca prezentuje poznatky a skúsenosti z pozorovania a chovu včiel v obci Smolnícka Huta v okrese Gelnica, a z environmentálneho hľadiska v súvislosti s niekdajšou banskou ťažbou, sa zaoberá obsahom a zastúpením toxických a ťažkých kovov v mede. Výber témy bol ovplyvnený blízkym vzťahom k včelárstvu, ako pre mnohých mladých ľudí netradičnej záľube, ktorá naberá na intenzite a pretrváva už od siedmych rokov. V práci je porovnanie obsahu a množstva prítomných kovov v troch vzorkách medu z roku 2013, 2014 a 2017. V súvislosti s environmentálnym znečistením okolia aj s obsahom kovov v pôde a sme ich porovnali s povolenými hygienickými limitmi v mede. Určenie obsahov kovov bolo uskutočnené v spolupráci s Regionálnym úradom pre verejné zdravotníctvo v Košiciach. V mede bolo stanovených 6 toxických kovov. Zistili sme obsah kadmia, olova, arzénu, medi a ortuti, s najvyšším obsahom medi vo všetkých troch testovaných vzorkách. Najvyššie množstvá sledovaných kovov boli všeobecne zaznamenané vo vzorke medu z roku 2017. Množstvá sledovaných kovov Hg, As a Cd boli až dvojnásobne vyššie v porovnaní so vzorkami z roku 2013 a 2014. Najvyššie množstvá medi v mede boli, súvisia s ťažbou pyritu v Smolníckej Hute v minulosti. Súčasťou práce je bohatá fotodokumentácia práce s včelami a tiež výrobkov z včelích produktov.