Autor/autori: Nikoleta Szokolová

Chemikálie využívané na postrekovanie sú stále agresívnejšie a zasahujú nielen škodcov, ale aj človeka. Cieľom mojej práce bolo pozorovať vplyv alkaloidov obsiahnutých v domácich potravinách na vývin mušiek Drosophila melanogaster a vybrať vhodnú prírodnú látku, ktorá bude účinne pôsobiť proti škodlivému hmyzu a nahradí tak agresívne chemické látky. Pre zorientovanie sa v danej problematike som absolvovala deň na Katedre genetiky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Následne som si vybrala 5 domácich potravín, ktoré obsahujú alkaloid, boli to: kakao, káva, mak, tabak a zelený čaj. Experiment som vykonávala na dvoch formách mušiek drozofily: Drosophila melanogaster 202, ktorá je geneticky upravená a Drosophila melanogaster species, teda divá, ktorú som si sama odchytila. Na prípravu živnej pôdy som použila okrem základných surovín výluh z jednotlivých potravín. Mušky som prekladala v uspatom stave pomocou oxidu uhličitého, pričom do každej vzorky som dala10 mušiek. Následne som pozorovala vplyv alkaloidov na vývin mušiek, počas obdobia 3 týždňov. Ako najsilnejší alkaloid sa javil nikotín obsiahnutý v tabaku, bol natoľko silný, že sa drozofily nestihli ani rozmnožiť a v priebehu prvého týždňa všetky mušky uhynuli, preto by som jednoznačne ako najsilnejší prírodný, ekologický postrek navrhla tabak, ktorý pôsobil úplne insekticídne. Myslím si, že je dôležité venovať pozornosť danej téme, aby sa už ďalej nevypúšťali agresívne chemické látky do prostredia, pretože tým škodíme hlavne sebe.