Autor/autori: Lívia Šuľová

Biodiverzita ponúka pestrosť a farebnosť života okolo nás. Pre mnohých je nezabudnuteľným zážitkom pozorovať prírodu, nachádzať zaujímavé druhy rastlín a živočíchov. Prostredie v ktorom bývam, obec Banské v okrese Vranov nad Topľou, mi ponúka možnosti pre bádateľské aktivity a výskum. Počas troch rokov som pozorovala živočíchy vyskytujúce sa v mojej záhrade. Predpokladala som, že les, ktorý sa nachádza v blízkosti, môže ovplyvniť aj druhové zastúpenie živočíchov. Pozorovala som bezstavovce aj stavovce, priebežne som si ich fotografovala a zapisovala o nich zistené poznatky. Zaznamenávala som dátum, počet jedincov, vývinové štádium, miesto výskytu, veľkosť, sfarbenie. Jednotlivé druhy živočíchov som identifikovala a popísala. Moja hypotéza sa potvrdila a zistila som, že v mojej záhrade sa vyskytovalo 10 živočíchov, ktorých prirodzeným biotopom je les.