Autor/autori: Dagmar Budd

Tému som si zvolila preto, lebo ma zaujíma ekológia a rozsievky sú významným bioindikátorom kvality vody. V práci hodnotím ekologický stav rieky Nitry na základe rozsievkových indexov.

Na základe výsledkov konštatujem, že lokalita Kľak – prameň sa vyznačovala najnižšou druhovou diverzitou s výraznou dominanciou druhu Achnanthidium pyrenaicum. Taxonomické zloženie potvrdilo nízky trofický status a slabé zaťaženie nutrientami. Vyskytujúce sa druhy rozsievok sú považované za oligo – až mezotrofné a oligo – až β-mezosapróbne, čo svedčí o nízkom stupni organického znečistenia. Na základe rozsievkových indexov ide o lokalitu s veľmi dobrým ekologickým stavom (stupeň I.).

Na lokalite Prievidza – mestský park bola vyššia druhová diverzita oproti prvej lokalite. Najpočetnejšie druhy ako Cocconeis euglypta, C. pediculus, Amphora pediculus, Navicula tripunctata a Melosira varians sú považované za eutrofné, čo potvrdzuje fakt, že v porovnaní s predchádzajúcou lokalitou je táto lokalita viac zaťažená anorganickým znečistením vo forme nutrientov. Zvýšené zaťaženie organickými aj anorganickými látkami sme potvrdili aj prostredníctvom rozsievkových indexov, ktoré lokalitu zaradili do dobrého ekologického stavu (stupeň II.).

Lokalita Chalmová sa vyznačovala najvyššou druhovou diverzitou. Najpočetnejšie druhy ako Cocconeis pediculus, C. euglypta, Navicula capitatoradiata, N. tripunctata, N. cryptotenella a Cyclotella meneghiniana sú považované z pohľadu hodnotenia anorganického znečistenia nutrientami za eutrofné až indiferentné k trofickému stavu. Významnejšie zaťaženie tejto lokality organickými aj anorganickými látkami sme potvrdili aj prostredníctvom rozsievkových indexov. Na základe ich výsledkov sme lokalitu zaradili do priemerného ekologického stavu (stupeň III.).