Autor/autori: Sára Mária Majerníková

Úvod
LOV domény patria k svetlocitlivým proteínom, ktoré vplyvom modrého svetla vytvárajú kovalentné väzby s flavín-mononukleotidom, čo spôsobí zmenu konformácie proteínovej štruktúry. Daný proces je reverzibilný v tme a preto má vysoké potenciálne využite v optogenetike. Avšak produkcia týchto proteínov môže spôsobiť ich hromadenie, prípadne nesprávne zbalenie v cytoplazme (vznik inklúznych teliesok). Vplyv teploty na tento proces stále nie je dostatočne preskúmaný. Preto je cieľom tejto práce overiť hypotézu, že rôzna teplota prostredia môže rozdielne vplývať na tvorbu inklúznych teliesok počas indukovanej expresie LOV2 domény.
Metódy
Bunky XL-1 Blue s implantovanými plazmidmi (pQIqH103C) sme pestovali v TB médiu. Následne sa k baktériám pridalo IPTG, ktoré indukovalo expresiu proteínu AsLOV2. Proces sme sledovali pri vybraných teplotách (19°C, 25°C, 31°C, 37°C). Všetky vzorky sa scentrifugovali a následne sa verifikovala prítomnosť inklúznych teliesok v supernatantoch a peletoch pomocou SDS-PAGE.
Výsledky
Podľa parametra optickej denzity sme vypočítali počet získaných buniek pri skúmaných kultivačných teplotách nasledovne: 2,16; 2,56; 3,76; 4,48 (*10^9/1ml). Najvyššiu koncentráciu AsLOV2 a minimálnu prítomnosť inklúznych teliesok sme verifikovali pri 19°C a 25°C. Najefektívnejšia bunková produkcia proteínu s minimálnym vznikom inklúznych teliesok bola pri 25°C.
Záver
Táto práca potvrdila vplyv teploty na tvorbu inklúznych teliesok v cytoplazme buniek. Expresia proteínov prebieha pri všetkých študovaných teplotách, avšak len pri 19°C a 25°C došlo k efektívnej eliminácii vzniku nežiadúcich inklúznych teliesok. Optimalizácia podmienok expresie AsLOV2 domény, t.j. minimalizovanie tvorby inklúznych teliesok pri zachovaní dostatočnej expresie proteínu, má význam pre základný aj aplikovaný výskum.