Autor/autori: Katarína Nalevanková

V práci sme sa zamerali na štúdium výskytu rezistencie voči vybraným antibiotikám u heterotrofných mezofilných bakteriálnych izolátov z mincí a bankoviek meny Euro. Pozorovali sme prekvapujúco vysokú početnosť baktérií či už na minciach alebo bankovkách. Experimenty boli realizované v mikrobiologickom laboratóriu PF UPJŠ pod vedením doc. RNDr. Petra Pristaša, CSc., počas mesiacov január a február 2018. Najvyšší počet baktérií po kultivácii bol zaznamenaný na päť eurových bankovkách v počte 689 a desaťeurových bankovkách v počte 310. Prítomnosť 4 morfotypov bola zistená na 5 centových minciach, najvyššia početnosť jedincov (67), bola na izoláte z 50 centových mincí. Skúmanie rezistencie bakteriálnych kolónií z izolátov bola realizovaná aplikáciou 4 druhov antibiotík – ampicilínu, kanamycínu, tetracyklínu a chloramfenikolu, ktorú sme testovali u 120 náhodne vybraných izolátov (60 z minci/60 z bankoviek). Zo 120 izolátov vykazovali rezistenciu na tri až všetky testované antibiotiká 5 izolátov. Multirezistentne izoláty sme identifikovali pomocou MALDI TOF hmotnostnej spektrometrie ako Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Micrococcus luteus a Bacillus licheniformis. Získané výsledky naznačujú, že platidlá, či už mince alebo bankovky, môžu byť zdrojom baktérií rezistentných voči antibiotikám, predstavujúcim zvýšené riziko pre zdravie obyvateľstva.