Autor/autori: Ján Maťufka, Peter Škripko

Lignín, prírodný polymér, je druhou najčastejšou prírodnou zlúčeninou na zemskom povrchu. V projekte boli pozorované UV – Vis absorpčné a fluorescenčné spektrá lignínu (lignín alkali) v dvoch rozpúšťadlách (voda, 70 % etanol) v 5 koncentráciách. Z výsledkov vyplýva, že lignín absorbuje UVB žiarenie na úrovni 86 % (pri koncentrácii 80 μg/ml). Boli zaznamenané nízke (ľudskej pokožke neškodlivé) hodnoty fluorescencie. Lignín vo vode bol vystavený UVB žiareniu (72 J/cm2), po čom bola zaznamenaná zvýšená absorbancia lignínu v UVA/UVB. Roztoky boli vystavené vplyvu času s vonkajšími (1h) a bez vonkajších vplyvov (1h, 48h, 96h), kde nebola zaznamenaná zmena absorbancie. Výsledky boli porovnané s komerčným opaľovacím krémom, ktorý mal SPF 6, ktorého absorpčné účinky boli nižšie o 57 %. V druhej fáze projektu bola zmeraná miera migrácie, konfluentnej kultúry a metabolickej aktivity (MTT assay) na HaCaT keratinocytoch za prítomnosti lignínu. Bola zaznamenaná zvýšená hodnota migrácie buniek pri všetkých koncentráciách (okrem 1000 μg/ml po 24 hod.; okrem 100 μg/ml a 1000 μg/ml po 96 hod.). Nebol zaznamenaný negatívny vplyv lignínu na početnosť buniek. Hodnoty MTT boli nad úrovňou kontrolnej vzorky (s výnimkou 1000 μg/ml) s najvyššou hodnotou pri koncentrácii 10 μg/ml. HaCaT keratinocyty s lignínom boli ožarované UVB žiarením (20 J). Po ožiarení bola najvyššia hodnota MTT zaznamenaná pri koncentrácii 100 µg/ml. Z týchto výsledkov vyplýva, že lignín chráni bunky pred UV žiarením a nemá na ne negatívny vplyv, v istých koncentráciách podporuje dokonca migráciu a metabolickú aktivitu keratinocytov.