Autor/autori: Miroslav Szepessy

Motívom k vypracovaniu projektu bola skúsenosť z exkurzie, na ktorej som si všimol, stromy, ktoré sú veľmi vysoké, majú veľký obvod kmeňa a zrejme tam rastú už dlho. Zaujímal som sa o to a hľadal v našom meste ešte podobné stromy. Našiel som ich v parku pri cintoríne. A tak som sa rozhodol, že pomocou projektu navrhnem tieto stromy na to, aby boli zaradené medzi chránené a mohli ich obdivovať i ďalšie generácie. Stanovil som si čiastkové ciele projektu.Prvým bolo určiť názvy jednotlivých vybraných druhov stromov v lokalite Mestskej záhrady a parku pri Cintorínskej ulici v Rimavskej Sobote v Banskobystrickom kraji v mesiacoch október a november 2017 a prostredníctvom pomôcok (špagátu a krajčírskeho metra) aj ich obvod. Ďalším bolo vypočítať výšku a približný vek vybraných stromov prostredníctvom zadaných vzorcov.Hlavným cieľom projektu bol návrh meraných druhov stromov za chránené stromy a dosiahnutie budovania siete chránených stromov.
Na metodike projektu som spolupracoval s pracovníčkou Správy CHKO Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote. Poskytla mi zoznam druhov drevín, podľa ktorého som určoval názvy, pomohla vytvoriť ortofotomapy lokalizácie stromov. Získané údaje som zaznamenával do ekologických kariet. Hodnotil som významnosť jednotlivých druhov stromov podľa pokynu MŽP SR o ochrane prírody a krajiny.
Pomocou určených metód som u vybraných druhov stromov – Orech čierny /Juglans nigra L./ Javor mliečny /Acer platanoides L./, Jaseň štíhly /Fraxinus excelsior L./ určil a vypočítal určené parametre. Na základe mojich meraní a výsledných parametrov bol Mestskému úradu odboru životného prostredia v Rimavskej Sobote podaný návrh na chránené stromy. Tieto stromy majú vzhľadom na svoj vek a dimenzie významný vedecký, ekologický a estetický prínos.