Autor/autori: Henrich Jurčišin

V predkladanej práci sa venujeme charakteristike pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss) v našom domácom chove. Chov rýb v našich podmienkach prebieha v 4 hlavných rybníkoch, ktoré majú parametre (š:4m, d:7m, h:1,5m). Každý rybník má prítok, odtok chemicky nezávadnej vody a samostatný filter. Meranie hladiny kyslíka v rybníkoch v roku 2016 sme vykonávali oxymetrom (TYP MFD 79) 2 krát týždenne. Merali sme v mesiacoch apríl až august 2016 a to z dôvodu zvyšovania dennej teploty. Meranie teploty vody sme vykonávali v rovnakých intervaloch pomocou liehového teplomera s presnosťou na 1°C. pred aj po zatienení. Počas apríla a mája 2016 hodnoty hladiny kyslíka boli približne v ustálenej hladine a pohybovali sa v rozmedzí od (min) – 8,7 mg/l do (max) – 9.5 mg/l. Avšak počas júna – augusta 2016 hodnoty postupne klesali. Z hodnôt okolo 9 mg/l na začiatku júna sa hladina kyslíka znížila až na 7,9 mg/l, čo predstavuje oproti minimálnej hodnote v mesiaci máj pokles o viac ako 1 mg/l. Ďalšie merania hodnôt hladiny kyslíka po inštalácii aplikátora okysličovania ukazovali narastajúce hodnoty, ktoré dosiahli postupne až 8,7 mg/l. Inštaláciou aplikátora okysličovania sme dosiahli zvýšenie hodnoty hladiny kyslíka vo všetkých rybníkoch o približne 2 – 3mg/l. Narastajúca hodnota teploty vody korelovala s nárastom dennej teploty vzduchu a najvýraznejšie rozdiely sme zaznamenali v rybníku č.2, ktorý je najviac exponovaný priamemu slnku. tu dosiahla najvyššia teplota vody hodnoty až do 22°C, čo je pre pstruhy hodnota prevyšujúca hranicu tolerancie. Situáciu sme riešili dodatočným tienením a podarilo sa nám znížiť hodnotu teploty vody na približne 18°C, čo predstavuje tolerovateľnú hodnotu