Autor/autori: Jakub Uličný, Vladimíra Hricová

V posledných desaťročiach vzrástlo používanie nanočastíc striebra (z angl. nanoparticles, nanočastice; z lat. argentum – Ag – striebro alebo AgNPs), takmer v každej oblasti života. Striebro bolo používané pre svoje výborne antimikrobialne účinky, ako liek na rôzne druhy bakteriálnych ochorení. Na druhej strane sa neskôr zistilo, že AgNPs majú aj negatívny vplyv na živé organizmy. Svojim malým rozmerom (1-100 nanometrov) majú v porovnaní so striebrom zvýšenú reakčnú plochu, čo im umožňuje lepšie reagovať s prostredím, dokážu prenikať cez bunkovú membránu a tým spôsobovať zmeny v bunkových štruktúrach.
Náš projekt je zameraný na testovanie účinkov AgNPs a AgNO3(dusičnan strieborný) na živé organizmy. Experimenty pozostávali z merania rastovej krivky kvasiniek pomocou spektrofotometra, v závislosti od času, v rozdielnych koncentráciách roztokov AgNO3 a AgNPs, kde sme tieto koncentrácie prispôsobovali podľa reakcie kvasiniek. AgNO3 sme využili z dôvodu, že po jeho rozpustení vznikne kation striebra (Ag+), ktorý má veľmi podobné vlastnosti ako AgNPs. Takýto princíp pokusov sme vyskúšali aj na črievičkách a sme sledovali ich aktivitu pomocou mikroskopu.
Tieto pokusy prebiehali na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.
Týmito experimentami sme dokázali výrazné antimikrobialne účinky AgNPs a zároveň chceme poukázať na jeho toxicitu pri nadmernom a nesprávnom používaní.